Zasady firmy

Zasady firmy

Podstawa stabilnej pracy

1 Dane ogólne

Ogólne postanowienia firmy Keyfinanz GmbH stanowią integralną część wszystkich umów (zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej) z Keyfinanz GmbH / Niemcy (zwanymi dalej „Keyfinanz GmbH” lub firmą). Wyróżniające postanowienia partnerów międzynarodowych nie są częścią umowy. Dodatkowe umowy wchodzą w życie po przesłaniu przez Klienta potwierdzonej oryginalnej umowy na piśmie. Oświadczenia ustne nie są prawnie wiążące. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych ogólnych przepisów bez dalszego powiadamiania klienta.

Za pełną i bezwarunkową akceptację tych postanowień uważa się złożenie zamówienia w systemie księgowym z serwera WWW firmy.


2 Usługi centrum danych

2.1. Serwery znajdujące się w centrum danych Keyweb AG są połączone z różnymi szkieletami sieci ze względu na złożoną architekturę systemu. Przychodzące i wychodzące strumienie danych są zduplikowane i / lub odbierane przez różne routery i przełączniki na różne sposoby.

2.2. Średnia roczna dostępność sieci wewnętrznej wynosi co najmniej 99%. Z uwagi na fakt, że Internet jest dobrowolnym stowarzyszeniem różnych sieci i zasobów, Keyfinanz GmbH nie przyjmuje odpowiedzialności za działanie Internetu lub jego części. W związku z tym Klient jest ostrzegany o możliwym naruszeniu lub ograniczeniu usług świadczonych przez firmę, jeżeli naruszenia są spowodowane przyczynami niezależnymi od Keyfinanz GmbH. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których serwer, z powodu problemu technicznego lub innego, który jest poza zakresem wpływu firmy, jest tylko częściowo dostępny lub całkowicie niedostępny. Keyfinanz GmbH zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków w celu wsparcia działania sieci i zapewnienia jej bezpieczeństwa. W związku z tym firma zastrzega sobie prawo do tymczasowego odłączenia serwera od sieci lub ograniczenia połączenia sieciowego.

2.3. Aby zapewnić gwarantowaną dostępność sieci, konieczna jest regularna konserwacja infrastruktury sieci. Z tego powodu możliwe jest tymczasowe przerwanie lub ograniczone działanie połączeń. W dużej mierze prace te nie wpływają na produkty klientów. Jeśli planowane prace techniczne wymagają lub mogą pociągać za sobą tymczasowe ograniczenia w pracy produktów klienta, Keyfinanz GmbH jest zobowiązany do poinformowania klienta o czasie, przyczynach i warunkach wykonanej pracy. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń związanych z przerwaniem i / lub ograniczeniem produktów klienta, Keyfinanz GmbH zastrzega sobie prawo do pełnego poinformowania klienta po ostatecznym rozwiązaniu problemu.


3 Oferty / Umowa / Rozwiązanie umowy

Oferty i ceny są wolne od zobowiązań. Zamówienie ma moc prawną od momentu wystawienia faktury. Specjalne umowy są ważne tylko po przesłaniu nam pisemnej oryginalnej umowy. Faktura wskazuje ceny obowiązujące w dniu jej sporządzenia. Można je zakwestionować w ciągu 14 dni od wystawienia faktury. Pierwsze konto obejmuje pozostałe dni bieżącego miesiąca i cały pełny następny miesiąc. Początkowo umowa jest zawierana na miesiąc i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron na 14 dni przed datą wygaśnięcia.


4 Ceny / Warunki płatności

Z reguły obliczenia mają miejsce podczas świadczenia usług i / lub dostawy towarów, na przykład przy wydawaniu danych rejestracyjnych. Obliczenia są przeprowadzane zgodnie z ustaloną formą płatności: karta kredytowa, przelew pieniężny, pieniądze elektroniczne (Webmoney, Rupay itp.). Gdy klient płaci za produkt w walucie innej niż euro, kurs wymiany ustalany jest przez Keyfinanz GmbH. Firma zastrzega sobie również prawo do zmiany kursu. Przyczyną tego może być zmiana kursu wymiany na giełdzie. Gdy klient korzysta z formy płatności wymagającej dodatkowych kosztów transakcyjnych, firma ma prawo uwzględnić te koszty na koncie klienta. Termin płatności wynosi 7 dni netto, biorąc pod uwagę dzień, w którym dokonano płatności. W przypadku naruszenia warunków płatności Keyfinanz GmbH ma prawo do odzyskania kosztów poniesionych od Ciebie w wysokości ustalonej przez bank. W przypadku negatywnego zwrotu żądania wypłaty obciążamy Cię, niezależnie od banku, kwotą 25 euro za dodatkowe przetwarzanie danych. W przypadku wątpliwości co do wypłacalności kupującego zastrzegamy sobie prawo do żądania zaliczki. W przypadku niewykonania zobowiązania przez kupującego mamy prawo do zmiany warunków umowy i / lub zablokowania jego konta. W takim przypadku poniesione koszty mogą zostać zaksięgowane i / lub można wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie. Jako usługa zapewniamy wsparcie e-mail wyłącznie w celu wsparcia technicznego serwerów i kont.

4.1. Faktura jest wystawiana w formie elektronicznej i ma pełną podstawę prawną. Na życzenie klienta fakturę można wysłać na skrzynkę elektroniczną klienta w formacie PDF.

4.2. W przypadku przedpłat w wysokości 6, 12 lub 24 miesięcy zapewniamy rabaty do 20%. Jeśli umowa zostanie rozwiązana przed upływem już opłaconego okresu, zastrzegamy sobie prawo do niezwracania różnicy pieniędzy. Rozwiązanie umowy przez nas jest możliwe w przypadku rażącego naruszenia przez klienta warunków umowy.


5 Usługi / Czas trwania umowy

Umowa o korzystanie z naszych usług wchodzi w życie z chwilą zaakceptowania warunków umowy i dostarczenia przez nas danych rejestracyjnych. Płatności i ceny za usługi są ustalane na podstawie warunków umowy między klientem a dostawcą. Umowa wygasa zgodnie z ustaleniami. Główne ramy czasowe są wymienione poniżej.

  • a. Wirtualny hosting i / lub (wirtualny) serwer dedykowany jest zamawiany na co najmniej jeden miesiąc z 14-dniowym okresem wypowiedzenia, aby umowa wygasła. Umowa jest automatycznie przedłużana na miesiąc, jeśli żadna ze stron jej nie wypowie w powyższym terminie.
  • b. Nazwa domeny jest wynajmowana na minimum 12 miesięcy. Umowa jest automatycznie przedłużana na rok, jeśli nie została rozwiązana z inicjatywy jednej ze stron trzy miesiące przed datą wygaśnięcia.

Każda umowa może zostać rozwiązana bez podania przyczyny i z uwzględnieniem wyżej wymienionych warunków. Przeliczenie w przypadku przekroczenia wielkości trafika określonego w umowie lub innych usług określonych w umowie dokonuje się na koniec każdego miesiąca.


6 Domena

Domeny są rejestrowane przez Keyfinanz GmbH lub autoryzowanego partnera w odpowiednim sieciowym centrum informacyjnym (zwanym dalej NIC). Proces przesyłania danych do NIC podczas rejestracji domeny przebiega automatycznie. Klient może uznać zamówioną nazwę domeny za dostępną i przypisaną dopiero po otrzymaniu potwierdzenia z odpowiedniego centrum informacji o sieci lub „Keyfinanz GmbH”. Keyfinanz GmbH nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za dystrybucję zamówionych nazw domen.


7 Świadczone usługi / Obowiązki stron

Klient zwalnia Keyfinanz GmbH z wszelkich roszczeń osób trzecich dotyczących dostarczonych mu danych. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych na stronie / serwerze klienta. Po przesłaniu danych klienta na serwer, klient MUSI wykonać kopię zapasową tych danych.

Aby uzyskać dostęp do panelu sterowania, nazwa użytkownika i hasło są podawane w formie elektronicznej lub pisemnej. Zobowiązuje się do poufnego przechowywania tych danych, a nie przekazywania ich osobom trzecim i jest w pełni odpowiedzialny za konsekwencje wynikające z nieuprawnionego użycia tych danych.

Ponadto klient wie, że istnieje możliwość przechwycenia danych w Internecie i przyznaje się do tego czynnika ryzyka. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie poufności wiadomości e-mail lub innych przekazywanych informacji.

Firma nie gwarantuje, że udostępniony hosting dzielony i (wirtualne) serwery dedykowane obsługują określoną usługę lub oprogramowanie. Usługi naszej firmy obejmują udostępnianie serwerów klientom.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia, które mają miejsce w Internecie. Ponadto Keyfinanz GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ich konsekwencje spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez stronę / serwer klienta.

Firma pod żadnym pozorem nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta za ewentualne szkody pośrednie. Pośrednie szkody obejmują między innymi: całkowite lub częściowe zawieszenie działalności, utratę dochodów, zysku lub reputacji. Ponadto klient zgadza się zwolnić Keyfinanz GmbH z odpowiedzialności za działania osób trzecich skierowane przeciwko niemu (klientowi).

Firma odpowiada tylko za rzeczywiste szkody, których roszczenia zostały przedstawione na piśmie. Limit szkód w żadnym wypadku nie może przekroczyć kosztu zamówionej usługi z limitem 200 € na każdy przypadek uszkodzenia. Niniejszy ustęp nie dotyczy osób fizycznych.

Wszelkie reklamacje klientów dotyczące świadczonych usług są przyjmowane i rozpatrywane wyłącznie na piśmie.

Inną odpowiedzialność stron, nieprzewidzianą w niniejszej umowie, określa się i stosuje w wysokości i w sposób określony w obowiązującym ustawodawstwie Niemiec.


8 Bezpieczeństwo informacji

Keyfinanz GmbH zobowiązuje się do zachowania poufności informacji o klientach otrzymanych od niego podczas składania zamówienia. W takim przypadku, w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące ustawodawstwo Niemiec, Keyfinanz GmbH może przekazać dane osobowe klienta właściwym organom, instytucjom państwowym i / lub sądowi.


9 Treść opublikowanych danych

Firma nie zobowiązuje się do weryfikacji danych klientów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść należących do niego stron znajdujących się na serwerach wynajmowanych przez Keyweb AG.

Klient zgadza się przestrzegać praw autorskich (Copyrights), zasad patentowych i nie naruszać praw osób trzecich. W przypadku naruszenia przez klienta powyższych zasad lub naruszenia obowiązujących przepisów Niemiec, a także w przypadku negatywnej prezentacji informacji o podmiotach trzecich lub nieprzestrzegania zasad moralnych, co powoduje oburzenie publiczne, firma zastrzega sobie prawo do zablokowania strony internetowej / serwera klienta i rozwiązania z nim umowy.

Firma zastrzega sobie prawo do zablokowania konta / serwera klienta, jeśli spowoduje on awarię lub awarie platformy technicznej lub innych klientów. Ponadto firma zabrania umieszczania portali pobierania, portali audio / wideo, udostępniania plików, a także serwera przesyłania strumieniowego, bez pisemnej zgody naszej firmy, na współdzielonych liniach dostępu. W przypadku wynajmu dedykowanej linii dostępu do Internetu pozycja ta podlega zasadom korzystania z linii dedykowanych.

Klientowi nie wolno przeprowadzać wysyłek reklamowych, bombardować pocztą elektroniczną stron trzecich za pośrednictwem jego domeny bez powiadomienia i zgody tych ostatnich, a także wysyłania spamu lub innych nielegalnych działań pocztą elektroniczną. W kontekście tej ustawy „partner biznesowy” bierze odpowiedzialność za działania swoich klientów.

Naruszenie powyższych zasad prowadzi do natychmiastowego zablokowania witryny / serwera klienta. Strony / serwery zawierające nielegalne informacje, takie jak pornografia dziecięca, zostaną zablokowane bez ostrzeżenia i przekazane odpowiednim władzom w celu otwarcia sprawy karnej.


10 Obecne prawodawstwo

Wszystkie udzielone gwarancje, a także wszelkie stosunki prawne między sprzedawcą a kupującym, są rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Federalnej Niemiec.


11 Spory sądowe

Erfurt (Niemcy) - jest miejscem składania i prowadzenia wszelkich postępowań sądowych.

Od 19.03.2014